Загальна інформація про дистанційну освіту

Дистанційна підготовка до ЗНО у Національному авіаційному університеті

 

Інститут розвитку освіти оголошує набір учнів 10–11 класів  на заочну форму навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

Основним сучасним напрямом розвитку освітньої діяльності є створення та впровадження системи дистанційної освіти, в тому числі і з використання технологій дистанційного навчання в різноманітних її формах.

Розвиток і впровадження системи дистанційної освіти при вищому навчальному закладі забезпечує учнівській молоді рівний доступ до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж і створює сприятливі умови для реалізації права на освіту.

Відповідно до Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2000) дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання.

Дистанційна підготовка базується на принципі відкритої освіти та на використанні новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і засобів навчання; є найбільш актуальною і затребуваною у суспільстві, оскільки дозволяє пройти підготовку до загальнонаціонального ЗНО незалежно від місця проживання та тимчасового перебування абітурієнта, що доступно в сучасних умовах кожному учневі.

Адже Інтернет сьогодні – це не тільки дитячі розваги та пізнання світу, але й сучасні можливості інтерактивного навчання, що не залежить від його форм, розкладу занять та будь-яких інших обмежень.

Принципи навчання: науковість, систематичність, наступність, структурованість, доступність, індивідуалізації процесу підготовки, самостійності пізнання, модульності, професійної спрямованості викладання дисциплін, відкритості, зворотнього зв’язку.

Форма навчання: заочна (з використанням технологій дистанційного навчання). Така форма зорієнтована, насамперед, на категорії учнів 10–11 класів:

Ø  особи з особливими потребами;
Ø  обдарована учнівська молодь, яка спроможна самостійно опанувати навчальні програми ЗНО;
Ø  особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до ВНЗ населених пунктах;
Ø учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований ВНЗ, та учні, які за сімейними обставинами не можуть систематично відвідувати навчання на підготовчих курсах при ВНЗ;
Ø  особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;
Ø  особи, які бажають отримати додаткові бали при вступі до НАУ;
Ø  особи, які готуються до вступу у ВНЗ;
Ø  працююча молодь, яка зорієнтована на отримання вищої освіти;
Ø громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, але планують здобувати вищу освіту в Україні;

Ø  учні з окупованих територій України, які мають наміри здобувати вищу освіту в Україні.

Перелік предметів: українська мова та література, математика, історія України, англійська мова та фізика.

Терміни навчання: 8 місяців (з 01.10. по 30.05.) та 4 місяці (з 01.02. по 30.057).

Зарахування слухачів на навчання здійснюється до 1 жовтня (1 лютого) до початку повного терміну навчання, а також впродовж року з першого числа кожного місяця без проведення конкурсу.

Початок занять: з 1 жовтня  або з 1 лютого.

Перелік документів, що необхідно подати до вступу: заява встановленого зразка на ім’я ректора НАУ (зразок заяви надсилається за запитом); ксерокопія паспорта законного представника учня та копія картки платника податків; ксерокопія паспорта учня або копія свідоцтва про народження; 2 фото розміром 3х4 см.

Заяву про зарахування слухача на навчання до Національного авіаційного університету подають батьки або особи, які їх заміняють.

Документи приймаються за адресою (або надсилаються поштою):

03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корпус 8, офіс 308.

Прийом документів: із 9:00 до 18:00 (понеділок – п’ятниця); із 10:00 до 16:00 (у суботу). Документи подаються особисто учнем (батьками), з використанням засобів електронного або поштового зв’язку.

Вартість навчання 3000 грн. – повний курс одного предмета.

Переваги навчання:

Ø  якісна підготовка до ЗНО
Ø  високі результати у сертифікатах ЗНО
Ø  фахове викладання профільних дисциплін викладачами вищої школи
Ø  рейтингова система оцінювання навчальних досягнень слухача
Ø  поглиблене вивчення предметів за вибором учня
Ø  адаптація до навчання у виші
Ø  додаткові бали до рейтингу вступника
Ø  висока результативність вступу до НАУ
Ø  професійна орієнтація в середовищі вищої школи
Ø  допрофесійна підготовка учнівської молоді
Ø  профільне навчання
Ø  індивідуальний підхід до кожного слухача з урахуванням його здібностей та інтересів;
Ø  оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями на високому рівні;
Ø  оволодіння навичками самостійної роботи в процесі навчання;
Ø  вміння правильно розпоряджатися власним часом

Навчання проводиться відповідно до чинних нормативних документів МОН України; навчальних планів; навчальних та робочих навчальних програм, затверджених кафедрою базових і спеціальних дисциплін Інституту розвитку освіти Національного авіаційного університету, адаптованих у відповідності до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та програм загальнонаціонального зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти.

Навчальний процес забезпечується педагогічними і науково-педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін Інституту розвитку освіти, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр університету. Фахівцями кафедр університету розроблено мультимедійне наповнення дисциплін (навчально-методичне забезпечення) на сайті у відповідності до навчальних програм та планів, а також додатково розміщено навчальну інформацію, методичні рекомендації, схеми, слайди, аудіо - та відеоматеріали.

Слухачам протягом навчання пропонуються: презентації НАУ та його навчальних підрозділів; дні відкритих дверей; пробне ЗНО; участь у Літній школі, зустрічі з керівним складом навчально-наукових інститутів, профільних кафедр університету; екскурсії до Державного музею авіації, навчального ангару, Музею історії університету, кафедр та лабораторій НАУ; участь у Міжнародній конференції студентів та молодих учених «Політ» тощо.

Перелік спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Ø   дизайн
Ø   інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Ø   філологія (англійська мова)
Ø   економіка (+)
Ø   психологія
Ø   соціологія
Ø   міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Ø   міжнародні економічні відносини
Ø   журналістика
Ø   облік і оподаткування
Ø   фінанси, банківська справа та страхування
Ø   менеджмент (+)
Ø   маркетинг (+)
Ø   підприємництво, торгівля та біржова діяльність (+)
Ø   право
Ø   міжнародне право
Ø   екологія (+)
Ø   прикладна фізика та наноматеріали*
Ø   прикладна математика*
Ø   інженерія програмного забезпечення (+)
Ø   комп’ютерні науки та інформаційні технології
Ø   комп’ютерна інженерія*(+)
Ø   кібербезпека (+)
Ø   авіаційна та ракетно-космічна техніка*(+)
Ø   електроенергетика, електротехніка та електромеханіка*
Ø   енергетичне машинобудування*(+)
Ø   автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*(+)
Ø   метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка*
Ø   мікро- та наносистемна техніка*
Ø   хімічні технології та інженерія*(+)
Ø   біотехнології та біоінженерія*
Ø   біомедична інженерія*
Ø   електроніка*(+)
Ø   телекомунікації та радіотехніка*(+)
Ø   авіоніка*(+)
Ø   видавництво та поліграфія*
Ø   архітектура та містобудування
Ø   будівництво та цивільна інженерія*(+)
Ø   геодезія та землеустрій*
Ø   соціальна робота;
Ø   туризм;
Ø   цивільна безпека
Ø   авіаційний транспорт*(+)
Ø   транспортні технології (на повітряному транспорті)*(+)

за спеціальностями, що позначені (+), підготовка проводиться українською та англійською мовами.

Ліцензія МОН України серія АЕ № 636803 від 19.06.2015 р.

Якщо є бажання отримати якісну підготовку до ЗНО і стати студентом престижного ВНЗ, звертайтеся за адресою:

03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, корпус 8, кім. 606; тел.: 406–75–60, 406–72–09.

E-mail: olha.bruiaka@npp.nau.edu.ua  


Остання зміна: вівторок 21 грудень 2021 4:55